FAQs Complain Problems

गाउँ परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/७/१८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:57 PDF icon बैठक ५८.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/६/२८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:35 PDF icon बैठक ५७.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/४/२७ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:32 PDF icon बैठक ५५.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०७/१८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/17/2020 - 12:33 PDF icon बैठक ५८.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/६/२२ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/17/2020 - 12:22 PDF icon बैठक ५६.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०३/२८ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/17/2020 - 12:18 PDF icon बैठक ५४.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०३/०४ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/16/2020 - 12:18 PDF icon बैठक ५२.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०२/०६ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/16/2020 - 12:16 PDF icon बैठक ५१.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०१/१८ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/16/2020 - 12:14 PDF icon बैठक ५०.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७६/१२/२१ को निर्णय!!!!

७६/७७ 12/15/2020 - 12:30 PDF icon बैठक ४९.pdf

Pages